Informácia o spracovaní osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov v zmysle čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ APOGEO Slovensko, a. s., so sídlom: Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 52 999 726 (ďalej ako "Prevádzkovateľ") považuje vaše osobné údaje a ochranu vášho súkromia za dôležitú a preto plníme náš program v rámci ochrany súkromia s cieľom zabezpečiť právo na súkromie.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:
e-mailový kontakt/e-mailová adresa (ďalej ako "Osobné údaje").

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom na spracovanie Osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Vzhľadom na to, že ste nám v minulosti boli klientom Prevádzkovateľa, dovoľujeme si Vám na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia zasielať aj obchodné oznámenia a novinky týkajúce sa činnosti Prevádzkovateľa a produktov a služieb Prevádzkovateľa.

Účel spracúvania osobných údajov:
Na základe svojho oprávneného záujmu je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať Osobné údaje za účelom súvisiacim s činnosťou Prevádzkovateľa – zasielanie obchodných oznámení a noviniek Prevádzkovateľa formou e-mailu, pričom tieto oznámenia a novinky sa budú týkať činnosti Prevádzkovateľa a produktov a služieb Prevádzkovateľa (obdobných či vzťahujúcich sa k produktom a službám, ktoré ste od Prevádzkovateľa v minulosti obdržali alebo ktoré ste si v minulosti objednali).

Prístup k osobným údajom:
K Osobným údajom nebude mať bez Vášho dodatočného súhlasu či zákonnej povinnosti prístup tretia osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ibaže sa jedná o subjekt, ktorý má sídlo v rámci a Európskej únie a ktorý spolupracuje s Prevádzkovateľom v súvislosti s jeho činnosťou a v súvislosti so zasielaním noviniek a obchodných oznámení opísaných vyššie. Môže sa jednať o. i. o nasledovné subjekty:

 • zmluvní partneri Prevádzkovateľa v oblasti IT služieb a technológií, marketingových či poradenských služieb,
 • iné subjekty, spolupracujúce s Prevádzkovateľom v súvislosti s jeho činnosťou a v súvislosti s prípravou noviniek a obchodných oznámení.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám aj v prípade ak ich poskytnutie bude vyplývať zo zákonnej povinnosti súvisiacej so štátnym dozorom, prevenciou, vyšetrovaním a odhaľovaním trestnej činnosti, vrátane ochrany pred hrozbami pre verejnú bezpečnosť a predchádzania takýmto hrozbám. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj príslušným orgánom verejnej moci a iným subjektom, ktoré budú oprávnené na spracúvanie Osobných údajov v zmysle zákona alebo všeobecne záväzného predpisu.

Spôsob spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané:

 • v písomnej podobe, alebo
 • prostredníctvom počítačov a počítačových programov.

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos Osobných údajov do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií.

Prevádzkovateľ nespracováva Osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Doba spracovania osobných údajov:
Po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, prípadne po dobu vyplývajúcu z príslušných predpisov o archivácii (v súvislosti s predchádzajúcou objednávkou produktov a služieb od Prevádzkovateľa) - najdlhšie do doby požiadania o ich vymazanie. Dotknutá osoba má kedykoľvek svoje Osobné údaje a ich spracovávanie Prevádzkovateľom ukončiť  kliknutím na tlačidlo (ikonu) „odhlásiť sa“, ktorá sa nachádza na konci každého Prevádzkovateľom zaslaného e-mailu obsahujúceho novinky alebo obchodné oznámenie Prevádzkovateľa.

Spracúvanie je možné aj do inej formy odvolania súhlasu ak bol tento udelený a po dobu nevyhnutne nutnú po jeho odvolaní (dotknutá osoba je prípadný udelený súhlas oprávnená urobiť kedykoľvek). Odvolaním súhlasu alebo žiadosťou o vymazanie údajov nie je dotknutá zákonnosť spracovania Osobných údajov vychádzajúca z oprávneného záujmu, ktorý bol daný pred odvolaním alebo žiadosťou o výmaz. Odvolanie súhlasu/žiadosť o výmaz tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ vykonáva na základe iného právneho základu, ako je prípadný súhlas alebo vyššie opísaný oprávnený záujem (tzn. predovšetkým ak je spracovanie Osobných údajov nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov).

Práva dotknutej osoby:
Ako dotknutá osoba máte predovšetkým právo na:

a) Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či Prevádzkovateľ alebo tretia osoba spracúva Osobné údaje. Pokiaľ tieto sú  spracúvané, môžete od Prevádzkovateľa požiadať o prístup k údajom. Na základe žiadosti Prevádzkovateľ vydá potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov. 

b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ alebo tretia osoba spracúva, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete požiadať Prevádzkovateľa o opravu alebo doplnenie. 

c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby Vaše Osobné údaje boli vymazané. O vymazanie Osobných údajov môžete požiadať kedykoľvek. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže, ak

 • už Osobné údaje nepotrebuje pre účel, na ktorý boli poskytnuté;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu Osobných údajov;
 • Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje nezákonne;
 • Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

 • Prevádzkovateľovi oznámite, že Osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým Prevádzkovateľ neoverí ich správnosť;
 • Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje nezákonne, avšak nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby spracúvanie Osobných údajov Prevádzkovateľ len obmedzil;
 • Osobné údaje už Prevádzkovateľ nepotrebuje, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu Osobných údajov, a to až kým Prevádzkovateľ neoverí, či jeho oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby Vám Prevádzkovateľ poskytol Osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje inému subjektu. Tiež môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby Osobné údaje preniesol vybranej spoločnosti/vybranému subjektu. Vašej žiadosti Prevádzkovateľ vyhovie v prípade, že mu boli poskytnuté Osobné údaje priamo Vami a na ich spracúvanie som dal súhlas.

f) Právo namietať (podľa článku 21 Nariadenia)

Máte právo namietať, že Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje. Na základe námietky Osobné údaje Prevádzkovateľ vymaže a nebude ich ďalej spracúvať.

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti/oznámenia prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu: gdpr@apogeo.sk, prípadne kontaktovaním poverenej osoby Prevádzkovateľa, ktorá je uvedená na internetovej stránke Prevádzkovateľa: Peter Bielik, telefónne číslo: +421 906 200 582.

Ako dotknutá osoba ste si vedomý, že všetky Osobné údaje sú presné, pravdivé a boli Prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne.

Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje dotknutú osobu, že dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07 – web: www.dataprotection.gov.sk; telefónne číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.