Podmienky používania a ochrana osobných údajov

INFORMOVANÝ súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodných partnerov podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Správcom osobných údajov je spoločnosť APOGEO Slovensko, a.s.

Kontaktné osoby:
Peter Bielik
tel.: +421 906 200 582
e-mail: gdpr@apogeo.sk

Správca údajov ďalej poskytuje informácie o spracovaní  osobných údajov

(1) Účel Spracovania: Správca údajov bude spracovávať osobné údaje subjektu údajov pre účely zasielania noviniek a obchodných oznámení Spoločnosti APOGEO Slovensko, a.s., v elektronickej podobe emailom. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj email z databázy odstrániť kliknutím na tlačidlo "Odhlásiť sa" na konci strany každého jednotlivého emailu. Ďalšie práva Subjektov údajov sú  uvedené v informáciách nižšie.

(2) Právny základ: Súhlas subjektu údajov: pre účely zasielania noviniek a obchodných oznámení emailom - Oprávnený záujem: pre účely zasielania noviniek a obchodných oznámení emailom existujúcim klientom o produktoch a službách, ktoré súvisia s tými, ktoré si klient v minulosti objednal.

(3) Spracovatelia osobných údajov: Získané osobné údaje nebudú poskytnuté na ďalšie spracovanie ďalším externým spracovateľom.

(4)  Ďalší príjemcovia: Správca údajov môže z dôvodu oprávneného záujmu či plnenie zmluvy sprístupniť poskytnuté osobné údaje správcom údajov povereným zmluvným partnerom v oblasti IT služieb a technológií, marketingových či poradenských služieb, ktorých konkrétne kategórie budú subjektom údajov oznámené na vyžiadanie.

(5)  Ďalšie tretie strany: Prevádzkovateľ údajov poskytuje z dôvodu štátneho dozoru, prevencie, vyšetrovaní, odhaľovaní či stíhaní trestných činov alebo výkonu trestov, vrátane ochrany pred hrozbami pre verejnú bezpečnosť a ich predchádzanie, osobné údaje príslušným orgánom verejnej moci alebo iným subjektom, ktoré sú oprávnené na spracovanie osobných údajov.

(6) Lehota uloženia osobných údajov: Správca údajov uchováva osobné údaje v súlade so zákonom archivačnej povinnosti.

(7)  Automatizované spracovanie osobných údajov: V Spoločnosti nedochádza k automatizovanému spracovaniu osobných údajov.

(8) Práva subjektu údajov:

Právo na prístup k osobným údajom - subjekt údajov má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, správca údajov  je povinný poskytnúť kópiu spracovávaných osobných údajov.

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov - subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu opravil alebo doplnil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

Právo na výmaz - subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak:

  • osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré bolí spracovávané,
  • subjekt údajov odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov,
  • subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu,
  • osobné údaje boli spracované protiprávne,
  • uchovanie osobných údajov nepredpisujú iné relevantné zákonné predpisy,
  • nejde o verejný záujem v oblastiach verejného zdravia, archivácie, vedeckého či historického výskumu, štatistík,
  • nejde o výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania - subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov v odôvodnených prípadoch obmedzil spracovanie osobných údajov.

Právo na prenos osobných údajov - subjekt údajov má právo získavať údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi.

Automatizované individuálne rozhodovanie - subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak toto nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade - subjekt údajov má právo podať sťažnosť na dozornom úrade, tzn. Úrade pre ochranu osobných údajov.

Právo vzniesť námietky - subjekt údajov má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, správca údajov tieto údaje v neodôvodnených prípadoch ďalej nesmie spracovávať. Námietku proti spracovaniu možno vzniesť kedykoľvek na účely priameho marketingu.

(9) Neposkytnutie osobných údajov: Subjekt údajov musí poskytnúť osobné údaje, ak má záujem o zasielanie informácií, noviniek a obchodných oznámení emailom. V opačnom prípade by bolo zasielanie znemožnené.

 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KLIENTOV A DODÁVATEĽOV
INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV