Podmienky používania a ochrana osobných údajov

INFORMOVANÝ suhlas so spracovaním osobných udajov pre obchodných partnerovho podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných udajov (GDPR)

Správcom osobných udajov je spoločnosť APOGEO Slovensko, as

Kontaktné osoby:

Peter Bielik
tel: +421 906 200 582
e-mail: gdpr@apogeo.sk

Správca údajovej Ďalej poskytuje informácie o spracovanie pre osobných udajov

(1) Účel Spracovanie : Správca údajovej bude spracovávať osobné údaje subjektu údajovej na účely zasielania noviniek a obchodných oznámením Spoločnosti APOGEO Slovensko, as, v elektronickej podobe e-mailom. Subjekt údajovej má právo kedykolvek svůj e-mail z databázy Odstrániť kliknutím na tlačidlo "odhlásiť sa" v pätičky každého jednotlivého e-mailu. Ďalšie práva subjektovo údajovej ŠÚ uvedené v informáciách nižšom.

(2) Právny základ : - Súhlas orgánu údajovej: na účely zasielania noviniek a obchodných oznámení e-mailom - Oprávnený Záujem: na účely zasielania noviniek a obchodných oznámení e-mailom existujúcim klientom o produktoch a službách, ktore súvisia s Tima, ktore si klient v minulosti objednal.

(3) Spracovatelia osobných udajov : Získané osobné údaje nebudú poskytnuté na ďalšom spracovanie ďalšom externým spracovateľom.

(4)  Ďalšie príjemcovia : Správca údajovej Moze z Dovod oprávneného zaujmú a plnením ZMLUVY sprístupniť poskytnuté osobné údaje správcom údajovej povereným zmluvným partnerom v oblasti IT SLUŽIEB a technológií, marketingových či poradenských SLUŽIEB, ktorych konkrétnej kategórie budem subjektom údajovej oznámené na vyžiadanie.

(5)  Ďalšie tretie strany : Správca údajovej poskytuje z Dovod statného dozoru, prevencia, vyšetrovaním, odhaľovaním či stíhaním trestných cínové Alebo Výkonová trestov Vrátane ochrany pred hrozbami pre verejnú bezpečnosť a ich predchádzania osobných udajov príslušnú orgánom verejnej moci Alebo Jediné subjektom, ktore ŠÚ oprávnené na spracovanie osobných udajov.

(6) Lehota uloženia osobných udajov : Správca údajovej uchovávať osobné údaje v súlade so zákonom archivačnej povinnosti.

(7)  Automatizované spracovanie osobných udajov : V Spoločnosti nedochádza k automatizovanému spracovaním osobných udajov.

(8) Práva subjektu údajovej :

Právo na prístup k osobným údajom - subjekt údajovej má právo na prístup k osobným údajom, ktore sa ho týkaj, správca údajovej je povinný poskytnúť kópia spracovávaných osobných udajov.

Právo na opravu a doplnenie osobných udajov - subjekt údajovej má právo na to, aby správca údajovej bez zbytočného odkladu opravil Alebo doplnil nepresné osobné údaje, ktore sa ho týkaj.

Právo na výmaz - subjekt údajovej má právo na to, aby správca údajovej bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktore sa ho týkaj, ak:

  • osobné údaje nie su potrebne na účely, na ktore bolí spracovávanie,
  • subjekt údajovej odvolá Súhlas na spracovanie osobných udajov,
  • subjekt údajovej vznesie namietky proti spracovanie,
  • osobné údaje bolí spracované protiprávne,
  • uchovaním osobných udajov nepredpisujú iné relevantné zákonné predpisy,
  • nejde o verejný Záujem v oblastiach verejneho Zdravím, archivácie, vedeckého či historického výskumov, štatistík,
  • nejde o výkon Alebo obhajobu právnych nárokovať.

Právo na obmedzenie spracovanie - subjekt údajovej má právo na to, aby správca údajovej v odôvodnených prípadoch obmedzil spracovanie osobných udajov.

Právo na prenosnosť osobných udajov - subjekt údajovej má právo získavať údaje, ktore sa ho týkaj, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, a právo odovzdať pulover Alebo vesta údaje inom správcovi.

Automatizované individuálne Rozhodovanie - subjekt údajovej má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutím založeného výhradne na automatizovanom spracovaním pre Vrátane profilovaním, ak toto nie je nevyhnutné na plnením ZMLUVY.

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade - subjekt údajovej má právo podať sťažnosť na dozornom úrade, tzn. Úrade pre ochranu osobných udajov.

Právo vzniesť namietky - subjekt údajovej má právo vzniesť namietky proti spracovaním osobných udajov, správca údajovej pulover Alebo vesta údaje v neodôvodnených prípadoch nesmieme Ďalej spracovávať. Namietky proti spracovanie na účely priameho marketingu je možné vzniesť kedykolvek.

(9) neposkytnutím osobných udajov: Subjekt údajovej musí poskytnutím osobných udajov, ak má záujem o zasielanie informácií, noviniek a obchodných oznámení e-mailom. V opačnom prípade by bolo zasielanie znemožnená.

 

INFORMÁCIE O spracovanie osobných udajov PRE klientovu A dodávateľovo

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PODMIENKACH používaním